Omgevingsvisie Dombosch: ondernemer let op uw zaak!

Het huidige bestemmingplan Dombosch stamt uit 2009 en moet worden geactualiseerd.

Het college van B&W van Geertruidenberg heeft eind 2017 ingestemd met een “Plan van aanpak Omgevingsplan Dombosch”. Het omgevingsplan en de omgevingsvisie zijn nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Het project tot het nieuwe bestemmingsplan wordt “Dombosch Werkt!” genoemd. De “pilot” is aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de bedoeling om te kunnen experimenteren met de nieuwe wet en langs die weg te komen tot een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte die ‘m zit in het feit dat het niet (zoals in het huidige bestemmingsplan) alleen over (goede) ruimtelijke ordening gaat, maar ook over het doelmatig ontwikkelen en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In 2018 is daarover door Geertruidenberg in een aantal sessies van gedachten gewisseld met inwoners en ondernemers, waarna Geertruidenberg een ontwerp omgevingsvisie heeft opgesteld. Nu wordt het, ondernemer, echt tijd om op uw zaak te gaan letten.

Bekendmaking ontwerp omgevingsvisie Dombosch
Op 22 januari 2019 is in het Gemeenteblad gepubliceerd dat ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan Dombosch een (concept)visie is gemaakt, verwerkt in een kaart, die vanaf 25 januari kan worden ingezien via www.bragis.nl/dombosch_toekomst of via www.geertruidenberg.nl/visiedombosch. De publicatie vermeldt dat procedure 2 van toepassing is maar wat die procedure inhoudt wordt uit de publicatie niet duidelijk. Op 23 januari 2019 is in het Kanton gepubliceerd:

Conceptvisie Dombosch werkt!
Binnen het project Dombosch werkt! werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Dombosch. Ter voorbereiding maakten we een visie op het gebied.

Communicatie
De conceptvisie is verwerkt in een kaart. U kunt de visie vanaf 25 januari 3 weken inzien via www.bragis.nl/dombosch_toekomst of via de link opwww.geertruidenberg.nl/visiedombosch. Procedure 2 is van toepassing.

De publicatie in het Kanton geeft een beschrijving van de verschillende mogelijke procedures en vermeldt onder (procedure) 2:

Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten.

Wanneer wordt geklikt op www.geertruidenberg.nl/visiedombosch is te lezen:

De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we in de afgelopen maanden via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben we verwerkt in een digitaal systeem, een viewer. De viewer geeft in kaartvorm een beeld van de omgevingsvisie voor bedrijventerrein Dombosch. Op een eenvoudige manier kunnen ondernemers en omwonenden hierin zien wat er mogelijk is in deelgebieden op het terrein.

De visie is vanaf 25 januari 2019 gedurende drie weken beschikbaar om een reactie op te geven. Daarna wordt deze officieel vastgesteld. Wij nodigen u van harte uit om hierop een reactie te geven. De conceptvisie in de vorm van een viewer is digitaal te vinden op http://www.bragis.nl/dombosch_toekomst/.

Inzageperiode
Opmerkingen over de conceptvisie (viewer) kunt u schriftelijk doorgeven tijdens de inzageperiode. U kunt deze richten aan de gemeenteraad van Geertruidenberg. Na de inzageperiode bekijken wij alle opmerkingen en voorzien deze van een reactie. Indien nodig passen wij de conceptvisie aan. Deze visie inclusief de opmerkingen bieden we vervolgens aan de gemeenteraad aan voor vaststelling. De gemeenteraad behandelt de visie in de vergadering van april 2019.

Deze openbare kennisgevingen voldoen niet aan de wettelijke eisen, zijn onderling tegenstrijdig en verwijzen op onjuiste wijze naar verkeerde procedure(s). Verder is noch op de website van Geertruidenberg, noch op die van BraGis, het ontwerp van de omgevingsvisie als “boekwerk” beschikbaar. De link naar de site van BraGis opent een viewer die in kaartvorm een beeld geeft van de omgevingsvisie. Op de kaart kan worden ingezoomd en geklikt om meer informatie te krijgen over het betreffende deelgebied. Volgens de toelichting in de viewer zouden zelfs opmerkingen achtergelaten kunnen worden, maar ten tijde van het schrijven van deze bijdrage werkte deze functionaliteit nog niet. Op de website van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (https://vogweb.nl/2019/01/27/wat-vindt-u-van-de-visie-omgevingsplan-dombosch/#more-25351) kan “Omgevingsvisie Dombosch” wel als boekwerk in pdf worden gedownload.

Het karakter van een omgevingsvisie
Een omgevingsvisie is een politiek bestuurlijk document dat een integrale visie inhoudt voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn; in het geval van Dombosch tot 2040! Een omgevingsvisie omvat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren beleid. Dit impliceert dat een omgevingsvisie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie komt in de plaats van onder meer structuurvisies, delen van de natuurvisie, waterplannen, verkeers- en vervoerplannen en milieubeleidsplannen. Daarbij geeft de wetgever grote vrijheid aan bestuursorganen door geen inhoud- of vormvereisten voor omgevingsvisies vast te leggen. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft dus een hoge mate van (beoordelings-) vrijheid met betrekking tot de omgevingsvisie Dombosch. Het enige wat de Omgevingswet voorschrijft, is dat omgevingsvisies worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dat eenieder (en dus niet alleen een belanghebbende) zienswijzen tegen een ontwerp omgevingsvisie kenbaar kan maken.

Rechtsbescherming

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Uit de wet vloeit voort dat de gemeenteraad gedurende (geen drie, maar) zes weken het ontwerp van de omgevingsvisie Dombosch, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling, digitaal ter inzage moet leggen en dat op verzoek tegen vergoeding van ten hoogste de kosten papieren afschrift van de ter inzage gelegde stukken moet worden. Of aan deze voorschriften is voldaan, is op z’n zachtst gezegd voor discussie vatbaar.

Verder vloeit uit de wet voort dat eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp van de omgevingsvisie Dombosch naar voren moet kunnen brengen; dat de daarvoor geldende termijn (niet drie, maar) zes weken bedraagt en dat die termijn aanvangt met ingang van de dag waarop het concept ter inzage is gelegd. Gerekend vanaf 25 januari 2019 moeten dus het ontwerp van de omgevingsvisie Dombosch en de daarop betrekking hebbende stukken niet tot en met 15 februari 2019 (gedurende drie weken), maar tot en met 8 maart 2019 (gedurende zes weken) ter inzage gelegd worden en moet gedurende die laatste termijn eenieder zijn zienswijze over dat ontwerp naar voren kunnen brengen.

Geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk
De wetgever hanteert als uitgangspunt dat omgevingsvisies enkel het de bestuursorganen binden die ze vaststellen. De binding voor burgers, bedrijven en andere overheden vindt plaats door andere instrumenten zoals een bestemmings- of omgevingsplan, een projectbesluit en een omgevingsvergunning die uitvoering geven aan de visies. Om deze reden staat geen rechtsbescherming bij de bestuursrechter open.

Tot besluit
De omgevingsvisie Dombosch wordt een integrale toekomstvisie die de strategische hoofdkeuzes weergeeft van het door Geertruidenberg te voeren beleid voor de fysieke leefomgeving tot 2040 op Dombosch. De omgevingsvisie zal dan ook in hoge mate de kaders stellen voor het later dit jaar vast te stellen bestemmingplan Dombosch. Gelet op (1) het experimentele karakter, (2) de hoge mate van beoordelingsvrijheid van de gemeenteraad en (3) het feit dat er tegen de eenmaal vastgestelde omgevingsvisie Dombosch geen beroep bij de bestuursrechter meer openstaat, is er voor de op Dombosch gevestigde ondernemers en andere zakelijk belanghebbenden alle reden om kritisch naar het ontwerp te kijken, daar iets van te vinden en deze zienswijze tijdig naar voren te brengen; zekerheidshalve voor of uiterlijk op 15 februari 2019.

Voor meer informatie en eventuele bijstand:

mr. Hein H.M. de Jongh
NEVOA bedrijfsjuridisch adviseur
Mobiel: +31 (0)6 295 123 57 | Skype: hein.dejongh
Bos Adviesgroep
+31(0)162 51 57 88
h.dejongh@bos-adviesgroep.nl

Deel dit bericht

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste regionale ondernemersnieuws!

Meer berichten

Bedrijfsbezoek VPK

Terugblik op het bedrijfsbezoek bij “VPK Packaging”

Op donderdag 14 december 2023 kwamen ondernemers uit Geertruidenberg en omgeving bijeen voor het jaarlijkse afsluitende evenement van de VOG. Het feest vond plaats op de unieke locatie van Fort Lunet in Raamsdonksveer, de ideale plek voor een avond vol gezelligheid. Ook bood deze locatie de juiste ambiance voor een reflectie op het afgelopen jaar. Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het VOG-bestuur, waarbij ze op de foto werden gezet door de fotograaf.